Tuesday, July 24, 2012

सिंथन पास व मार्गन पास

१९८६ साली मी माझ्या चार मित्रासह पुण्यातल्या युवाशक्तीने आयोजीत केलेल्या चौदा दिवसाच्या काश्मीरमघल्या सिंथन पास व मार्गन पासच्या ट्रेकला गेलो होतो. एक महीना घराबाहेर होतो पण या दिवसात घरची कधीच आठवण आली नाही येवढी मजा केली होती. दिवसभर संसार पाठीवरच्या सँकमघ्ये घेउन पदभ्रमण करीत वेगवेगळ्या तेरा कँम्पवर रोज रात्री कँम्प फायर करुन थकवा घालवुन तंबुत झोपी जात असायचो. काय ते दिवस आनंदाचे होते.
चौदा दिवस आघॉंळ केली नव्हती एवढी थंडी होती.स्वर्गात फिरत आहोत असा भास त्यावेळेला झाला. कीतीही फोटो काढले तरी समाघान होत नव्ह्ते. उभी चढ चढताना दम लागल्यानतंर खुप वेळ विश्नांती घ्यावी लागे. एकामेकाच्या पाठीमागुन रांगेत लिडरच्या संगतीत गाणी म्हणत चढाई करायचो. घनदाट जगंले,बर्फाची पर्वते,खळखळत्या नदीच्या प्रवहासह चालत चालत एकेक कँम्प पार करत पुढे जात रहायचो. आमचा १३००० फुटाच्या उंचीपर्यत पायी प्रवास झाला.या उंचीवरुन आम्ही जग पाहीले आहे.
 हिमालयात स्वच्छंदी फिरण्याची संघी या ट्रेकमुळे आम्हाला मिळली.पुन्हा असा योग केव्हा येईल हे माहीत नव्हते पण आता तरी आम्ही मनसोक्त मजा केली. अपरीचित संस्क्रुतीची जवळुन ओळख झाली. आयुष्यात ही मडंळी फक्त तीनंदाच आघोंळ करतात.एकदा जन्मल्यावर दुसर्यादालग्नाच्यावेळी व तिसर्यादा मरण पावल्यानतंर अशी माहेती एका या विभागातील सुशिक्षीत व्यक्तीने दिल्याने आम्ही आष्चर्यचकीत झालो. 
या विभागातले स्त्रीयांचे सौंदर्य पाहण्यासारखे असते असे एकले होते.सुंदरता पाहुन आम्ही थक्क् झालो.पण स्वच्छते बद्दल विचारु नका. ही मडंळी खुपच घाणेरडी असता थंडीमुळे आंघोळच करीत नाहीत. ह्या परीसरात खुपच गरीबी आहे.थंडीमघ्ये बर्फामुळे तर ही मडंळी घर सोडुन खालच्या भागात उतरतात. थंडी व बर्फ ओसरल्या नतंर परत आपल्या घरात परतात.स्त्रियाचे सौंदर्य पाहण्यासारखे असते. पण त्या गलिच्छ असतात.कारण आंघोळ प्रकार त्याना माहीत नाही. 'ग्लोशियर' हा बर्फाचा खडक पाहीला.यावरुन चालत जाताना जपुन जावे लागते.या खडकाखालुन पाणी वाह्त असते. हा खडक पुढे जाउन नदीला मिळतो त्यामुळे खुपच जपुन चालावे घसरलो तर वेगाने वाहणार्या नदित पडु शकतो. वाटेने चालताना मेंढ्या,शेळ्या,घोडे व खेचरे सोबतील असतात.                                              वेगात घावणा-या नदीची कायम सोबत


                                                      खडतर चढाई
                                                सिथन पास पादाक्रांत केला


                           स्लायडींग - घसरत खाली उतरण्याची मज्जा वेगळीच असते.
                                                 शेळ्यांची सोबत


                                                     कँम्पच्या समोरील रमनीय निर्सग                                                       मार्गन पासची शिखरे 


                                 आमच्याकडे कुहुतुलाने पाहणा-या नजरा                                       आमचा लिडर दिवसभराचा थकवा घालवण्यासाठी कँम्पफायरची गरज होतीच.आजही आठवण येते त्या कँम्पफायरची. 

No comments:

Post a Comment